Ngành Luật

MỤC TIÊU:

Chương trình nhằm đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; có kiến thức và tư duy pháp luật nền tảng; có năng lực nghiên cứu, có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản để làm việc tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức kinh tế; có khả năng giải quyết tốt những vấn đề pháp luật nảy sinh trong đời sống xã hội và có khả năng tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn.

CẤP BẰNG:  CỬ NHÂN LUẬT

CƠ HỘI VIỆC LÀM:

Cử nhân Luật có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, bao gồm cơ quan quyền lực như HĐND các cấp; các cơ quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, công an, làm việc tại bộ phận thanh tra, pháp chế của các cơ quan chuyên môn, làm việc tại các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị – xã hội; làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế, tư vấn viên, làm việc tại phòng tổ chức hành chính trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật như ngân hàng, các công ty, tổng công ty,…; làm việc tại các cơ sở giáo dục như trường đại học, cao đẳng, TCCN, các trường phổ thông; làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật.