Ngành Giáo dục chính trị

MỤC TIÊU:

Đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

CẤP BẰNG:  CỬ NHÂN GIÁO DỤC CHÍNHTRỊ

CƠ HỘI VIỆC LÀM:

Cử nhân ngành Giáo dục chính trị có thể giảng dạy môn Giáo dục Công dân ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; có thể trở thành giảng viên các môn khoa học Mác- Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị ở địa phương, giáo viên chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các Phòng Giáo dục,  Sở Giáo dục & Đào tạo và tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội,…