Lãnh đạo Khoa

1. Trưởng khoa:

TS.GVC. Nguyễn Văn Duy

SĐT: 02323.819129         DĐ: 0919.794.369

FB: https://www.facebook.com/nguyenvanduydhqb

2. Phó Trưởng khoa:   

ThS. Dương Thị Hồng Thuận

DĐ: 0945.941.858

FB: https://www.facebook.com/thuan.hong.50

3. Phó Trưởng khoa:   

ThS. Nguyễn Thị Thùy Vân

DĐ: 0919.686.125

FB: https://www.facebook.com/vanthuy.nguyen.3979