Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trưởng Bộ môn:    TS.GVC. Nguyễn Văn Duy

SĐT: 02323.819129         DĐ: 0919.794.369

FB: https://www.facebook.com/nguyenvanduydhqb

TT Họ và tên Trình độ và

ngành đào tạo

Chức vụ và kiêm nhiệm
1. Nguyễn Văn Duy TS. Triết học – Bí thư Chi bộ

– Trưởng Khoa

– Trưởng Bộ môn

2. Trần Đức Hiền TS. Chính trị học -TP  TC-HC

– Chủ tịch Hội CCB

3 Trần Thị Mỹ Ngọc NCS. Lịch sử ĐCSVN Giảng viên
4. Trương Thị Thu Hà ThS. Tư tưởng HCM  Giảng viên

 

5. Hoàng Thanh Tuấn ThS. Lịch sử ĐCSVN Giảng viên