Bộ môn Luật

Trưởng Bộ môn:    ThS. Phùng Thị Loan

DĐ: 0918.767.858

FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100007119199241

TT Họ và tên Trình độ và

ngành đào tạo

Chức vụ/ chức danh
1. Phùng Thị Loan ThS. Luật

ThS. Việt Nam học

Trưởng Bộ môn
2. Dương Thị Hồng Thuận ThS. Luật Phó Trưởng khoa
3. Phan Phương Nguyên ThS. QLHC Giảng viên
4. Phan Thị Thu Hiền ThS. Luật Giảng viên