QBU - Quality - Betters - Us

Giới thiệu

Khoa Luật được thành lập năm 1959, ban đầu là Tổ Chính trị, sau đổi tên thành Khoa Mác – Lênin, từ ngày 19 tháng 12 năm 2007 đổi tên thành Khoa Lý‎ luận chính trị, đến ngày 14 tháng 10 năm 2019 đổi tên thành Khoa Luật theo quyết định số 1788/QĐ-ĐHQB. Với lịch sử phát triển hơn 60 năm, đội ngũ của Khoa đã không ngừng phát triển cả về số lượng và trình độ. Hiện nay Khoa có 17 CBGV, trong đó có 02 tiến sĩ, 14 thạc sĩ. Tất cả giảng viên của Khoa đều có trình độ từ thạc sĩ trở lên, tâm huyết với nghề, có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu của Nhà trường và xã hội.

Khoa Luật có nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị, pháp luật cho sinh viên và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học. Cán bộ giảng viên của Khoa tham gia đào tạo các lớp đại học, thạc sỹ liên kết với các trung tâm đào tạo và các tr­ường đại học theo kế hoạch của Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác.

Nhà trường giao cho Khoa Luật là đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về chất lượng đào tạo đối với ngành Luật và ngành Giáo dục chính trị.

Khoa Luật đã và đang đào tạo 01 ngành sư phạm và 01 ngành ngoài sư phạm với trình độ và hình thức đào tạo cụ thể như sau:

TTT  

Tên ngành

 

Trình độ

 

Hình thức đào tạo

1 Giáo dục chính trị Đại học Chính quy, chương trình 2, văn bằng 2
2 Luật Đại học Chính quy, chương trình 2

Khoa thường xuyên khảo sát thị trường lao động, cập nhật các yêu cầu mới của xã hội trong các chương trình giảng dạy, làm cầu nối giữa Nhà trường với các trường phổ thông, doanh nghiệp, cơ quan trong và ngoài tỉnh cho sinh viên thực tập, rèn nghề nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Chủ động đề xuất mở mã ngành mới theo yêu cầu của thị trường dựa trên năng lực của Khoa và Nhà trường, chịu trách nhiệm trước Nhà trường và xã hội về năng lực mở mã ngành đào tạo mới cũng như công tác tuyển sinh, đào tạo và chất lượng đầu ra khi được sự cho phép mở mã ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Là đơn vị có truyền thống gần 60 năm đào tạo các ngành sư phạm và ngoài sư phạm trong đó có ngành Giáo dục chính trị. Trong suốt quá trình học tại Nhà trường, sinh viên được đào tạo bài bản và được thực hành, thực tập thực tế có sự đánh giá, giám sát chặt chẽ. Chính vì vậy, chất lượng đầu ra của CTĐT nhìn chung được đảm bảo. Cho đến nay đã có nhiều khóa sinh viên tốt nghiệp, tỉ lệ sinh viên có việc làm đạt gần 92%. Đồng thời Nhà trường có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy 100% khối lượng chuyên ngành của chương trình đào tạo.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội. Trong thời gian tới, Khoa không ngừng phát triển đội ngũ giảng viên; mở rộng mối quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm từng bước hòa nhập và phát triển công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Giảng viên của Khoa thường xuyên, tích cực nghiên cứu tài liệu, các Nghị quyết của Đảng để bổ sung vào bài giảng, đổi mới ph­ương pháp dạy học và đổi mới cách thức tổ chức giảng dạy đáp ứng yêu cầu giáo dục đại học, phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của sinh viên. Hằng năm cán bộ giảng viên tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, viết bài đăng trên các tạp chí, kỷ yếu khoa học trong và ngoài trường. Ngoài những nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, các cán bộ, giảng viên trong Khoa còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao, văn nghệ…