Cơ cấu tổ chức

I. LÃNH ĐẠO KHOA:

  1. TS.GVC. Nguyễn Văn Duy                  Tr­ưởng Khoa
  2. ThS. GVC. Nguyễn Thị Thùy Vân       Phó Trư­ởng Khoa

II. VĂN THƯ KHOA, GIÁO VỤ KHOA, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

  1. ThS. Trương Thị Thu Hà                                 Văn thư Khoa
  2. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà                            Giáo vụ Khoa
  3. ThS. Nguyễn Thị Như Nguyệt                        Tổ trưởng Công đoàn Khoa
  4. ThS. Phan Thị Thu Hiền                                 Bí thư liên chi đoàn Khoa
  5. ThS.GVC. Phan Thị Thu Hà                           Chủ tịch Hội sinh viên

III. BỘ MÔN

  1. Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh
TT Họ và tên Trình độ và

ngành đào tạo

Chức vụ và kiêm nhiệm
1. Nguyễn Văn Duy TS. Triết học – Bí thư Chi bộ

– Trưởng Khoa

– Trưởng Bộ môn

2. Trần Đức Hiền TS. Chính trị học -TP  TC-HC

– Chủ tịch Hội CCB

3 Trần Thị Mỹ Ngọc NCS. Chính trị học Giảng viên
4. Trương Thị Thu Hà ThS. Tư tưởng HCM  Giảng viên
5. Hoàng Thanh Tuấn ThS. Lịch sử ĐCSVN Giảng viên

 

  1. Bộ Môn Lý luận Mác – Lênin
TT Họ và tên Trình độ và

ngành đào tạo

Chức vụ và kiêm nhiệm
1. Lương Thị Lan Huệ ThS.GVC. Triết học P.Trưởng Bộ môn

Phụ trách Bộ môn

2. Nguyễn Thị Hương Liên ThS. Kinh tế chính trị Giảng viên
3. Trần Hương Giang ThS.GVC. Triết học Giảng viên
4. Nguyễn Thị Anh Khuyên ThS. Kinh tế chính trị Giảng viên
5. Nguyễn Thị Như Nguyệt ThS. Triết học

ThS. Việt Nam học

Giảng viên
6. Phan Thị Thu Hà ThS.GVC. Kinh tế chính trị Giảng viên
7. Nguyễn Thị Thanh Hà ThS. Triết học Giảng viên
  1. Bộ môn Luật
TT Họ và tên Trình độ và

ngành đào tạo

Chức vụ/ chức danh
1. Phùng Thị Loan ThS.GVC. Luật

ThS. Việt Nam học

Phó Trưởng Bộ môn
2. Dương Thị Hồng Thuận ThS. Luật Phó Trưởng khoa
3. Phan Phương Nguyên ThS. QLHC Giảng viên
4. Phan Thị Thu Hiền ThS. Luật Giảng viên