Bộ môn Lý luận Mác – Lênin

Trưởng Bộ môn:     ThS.  Lương Thị Lan Huệ

DĐ: 0914.160.897

FB: https://www.facebook.com/lanhue.luong.3

TT Họ và tên Trình độ và

ngành đào tạo

Chức vụ và kiêm nhiệm
1. Lương Thị Lan Huệ ThS. Triết học Trưởng Bộ môn
2. Nguyễn Thị Hương Liên ThS. Kinh tế chính trị Giảng viên
3. Trần Hương Giang ThS. Triết học Giảng viên
4. Nguyễn Thị Anh Khuyên ThS. Kinh tế chính trị Giảng viên
5. Nguyễn Thị Như Nguyệt ThS. Triết học

ThS. Việt Nam học

Giảng viên
6. Phan Thị Thu Hà ThS. Kinh tế chính trị Giảng viên
7. Nguyễn Thị Thanh Hà ThS. Triết học Giảng viên